Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

რეგიონის არჩევა - მთლიანი საქართველო

?????????? (29310)
აბასთუმანი (3) ანაკლია (24) ახალი აბასთუმანი (1) ახალკახათი (0) ახალსოფელი (7) ბაღმარანი (0) ბაში (3) განარჯიის მუხური (3) გრიგოლიში (1) დავითიანი (13) დარჩელი (2) დიდი ნეძი (3) დიდი ნეძის კახათი (0) დიხაგუძუბა (0) ერგეტა (0) ზედა ეწერი (1) თიქორი (0) ინგირი (2) კახათი (2) კიროვი (0) კოკი (1) კორცხელი (0) მენჯი (0) მოგირი (0) ნარაზენი (0) ნაცატუ (0) ნაწულუკუ (4) ნაჭკადუ (0) ოდიში (4) ოირემე (1) ორსანტია (1) ორულუ (1) ოფაჩხაფუ (0) ოქტომბერი (0) რიყე (1) რუხი (4) საბეჭვაიო (1) საჭურღულიო (10) ტყაია (1) ურთა (1) უჩაშონა (0) ფალაზონი (0) ყულიშკარი (1) შამადელა (0) შამგონა (1) ჩხორია (0) ჩხოუში (4) ცაიში (3) ცაცხვი (1) ცვანე (0) ჭაქვინჯი (0) ჭითაწყარი (10) ჭკადუაში (0) ხეცერა (0) ხურჩა (0) ჯიხაშკარი (2) ჯუმი (0)
ავკვეთი (9) ალბირი (1) ანდისი (1) ანდორეთი (0) არაშენდა (1) არბო (0) არგვიცი (2) არდისი (0) არკინარეთი (9) არცევი (0) აძვი (1) აძვისთავი (0) აწრისხევი (2) ახალდაბა (3) ახალი ხურვალეთი (0) ახალისა (2) ახალუბანი (4) ახალშენი (13) ახალხიზა (0) ახრისი (0) ახსარგინა (0) ბაგატა (0) ბელოთი (0) ბენდერი (0) ბერბუკი (4) ბერიჯვარი (0) ბერულა (0) ბერშუეთი (0) ბიეთი (0) ბიისი (1) ბნავისი (0) ბობნევი (1) ბორცვანა (0) ბრილი (0) ბროწლეთი (0) გაგლუანთუბანი (0) გაიჩაანთუბანი (0) გალუანთა (0) გარდანთა (0) გარდატენი (0) გერი (0) გოზო (0) გოიათა (0) გუგუტიანთაკარი (0) გუდისი (0) გულხანდისი (0) გუჩმასთა (0) გუჯაბაური (0) დამპალეთი (1) დეგეულა (0) დვალიანთკარი (0) დიდთავი (0) დიდი ატენი (1) დიდი გარეჯვარი (0) დიდი გორიჯვარი (0) დიდი მეჯვრისხევი (1) დიდი ღრომი (0) დიდი წერეთი (0) დიდი ჭვარები (0) დიდი ხურვალეთი (0) დიდხევი (0) დისევი (1) დიცი (0) დმენისი (1) დრე (0) ელტურა (0) ერგნეთი (0) ერედვი (0) ვალითა (0) ვანათი (0) ვარიანი (1) ველები (0) ზალდა (0) ზარდიანთკარი (0) ზემო აჩაბეთი (0) ზემო ახალსოფელი (0) ზემო ბიყარი (0) ზემო ბოშური (0) ზემო გორეთი (0) ზემო დოდოთი (0) ზემო ვილდა (0) ზემო ზონკარი (0) ზემო კორკულა (0) ზემო მონასტერი (0) ზემო ნიქოზი (1) ზემო ოტრევი (0) ზემო რეხა (0) ზემო სარაბუკი (0) ზემო სნეკვი (0) ზემო სობისი (0) ზემო ფრისი (0) ზემო ქერე (0) ზემო ქლივანა (0) ზემო ქსოვრისი (0) ზემო ხვითი (1) ზერტი (0) ზეღდულეთი (0) თამარაშენი (0) თედოწმინდა (0) თელაგინა (0) თერგვისი (0) თიბილაანი (0) თლიაყანა (0) თორტიზა (1) თხინალა (0) ივრეთი (0) იკვნევი (0) იკორთა (0) ინაური (0) ისროლისხევი (0) იფნარა (0) კარალეთი (4) კარბი (0) კეხვი (0) კვარხითი (0) კვერნეთი (0) კირბალი (0) კლარსი (0) კოშკა (0) კოშკები (0) კოხათი (0) კროზა (0) კულბითი (0) კუსირეთი (0) ლაცაური (0) ლევიტანა (0) ლული (0) მალძიგათა (0) მამითა (0) მარალეთი (0) მარანა (0) მარმაზეთი (0) მებრუნე (0) მერეთი (1) მეღვრეკისი (0) მეჯუდისპირი (0) მიფარეთი (0) მუმლაანთკარი (0) მღებრიანი (0) ნადარბაზევი (0) ნადარბაზი (0) ნანიაური (0) ნაწრეტი (0) ნიში (0) ნოგყაუ (0) ოთარშენი (0) ოლოზი (0) ორმოცი (0) ორტევი (0) ოქიანი (0) პანტნაური (0) პატარა ატენი (0) პატარა გარეჯვარი (2) პატარა გორიჯვარი (1) პატარა მეჯვრისხევი (0) პატარა ღრომი (0) პატარა წერეთი (0) პატარა ჭვარები (0) პატარა ხურვალეთი (0) პიტნარა (0) საბაწმინდა (0) საბოლოკე (0) სათემო (2) სათიხარი (0) საკვირეთი (0) საქაშეთი (2) საყავრე (0) საცხენეთი (0) სახორცე (0) სვენეთი (1) სვერი (0) სკრა (0) ტამი (0) ტბეთი (0) ტინისხიდი (2) ტირძნისი (0) ტუსრები (0) ტყვიავი (2) უფლისციხე (3) ფელი (0) ფიცესი (0) ფლავი (2) ფლავისმანი (2) ფრისი (0) ფხვენისი (2) ქარჩითი (0) ქემერტი (0) ქერე (0) ქვასათალი (0) ქვახვრელი (1) ქვემო არცევი (0) ქვემო აჩაბეთი (0) ქვემო ახალსოფელი (0) ქვემო ბიყარი (0) ქვემო ბოშური (0) ქვემო გორეთი (0) ქვემო დოდოთი (0) ქვემო ვილდა (0) ქვემო ზონკარი (0) ქვემო კორკულა (0) ქვემო მახისი (0) ქვემო მონასტერი (0) ქვემო ნიქოზი (1) ქვემო ოტრევი (0) ქვემო რეხა (0) ქვემო რიეთი (0) ქვემო სარაბუკი (0) ქვემო სობისი (0) ქვემო ქლივანა (0) ქვემო შავშვები (0) ქვემო ხვითი (0) ქვეში (0) ქირწინა (0) ქიწნისი (5) ქნოღო (0) ქორდი (0) ქსუისი (0) ქურთა (0) ღვარები (0) ღვედრეთი (0) ღვრია (0) ღორტევი (0) ღრუბელა (0) ყელქცეული (0) ყველაანთუბანი (0) შავშვები (0) შელეური (0) შერთული (0) შინდისი (3) შუა მახისი (0) ჩელეხსათა (0) ჩხარაული (0) ციცაგიანთკარი (0) ძარი (0) ძარწემი (0) ძევერა (0) ძიყი (0) წედისი (0) წიარა (0) წითელუბანი (0) წითელწყარო (0) წიფორი (0) წყალწმინდა (2) ჭალისუბანი (0) ჭანჭახა (0) ჭარები (0) ჭეჭელაანთუბანი (0) ხადურიანთკარი (0) ხანდისი (0) ხეთაგუროვი (0) ხეითი (0) ხელთუბანი (2) ხელჩუა (0) ხიდისთავი (6) ხოდი (0) ხოშური (0) ხუგასთა (0) ჯაბიტა (0) ჯარიაშენი (0) ჯებირი (1) ჯვარეთი (0) ჯოჯიანი (0)
აგარები (10) ალექსანდრესწყარო (0) ალი (2) ახალსოფელი (0) ახალუბანი (2) ახალშენი (0) ბეღლეთი (0) ბიჯნისი (8) ბრილი (44) ბულბულისციხე (0) გომი (1) დამჩხრეულა (1) დიდი ბეკამი (11) დიდი თხინალა (0) დიდი სატივე (0) დიდი ფლევი (0) დიდი ყელეთი (0) დიდი ხავლეთი (0) დიდი ხალები (0) დუმაცხოვი (0) ვაყა (1) ზეკოტა (0) ზემო აძვისი (0) ზემო ბროლოსანი (0) ზემო ოსიაური (1) თაგვეთი (1) იმერლიანთკარი (0) კლდისწყარო (0) კლდისწყარო (0) კრისხევი (0) მიწობი (1) მონასტერი (0) მცხეთისჯვარი (0) ნაბახტევი (0) ნადარბაზევი (0) ნაცარგორა (0) ოძისი (0) პატარა ბეკამი (0) პატარა თხინალა (0) პატარა სატივე (1) პატარა ფლევი (0) პატარა ყელეთი (0) პატარა ხალები (0) რბონა (0) რუსაანთუბანი (0) სავანისუბანი (0) სათივე (0) სარმანიშვილისკარი (0) სარტყელა (0) ტაშისკარი (2) ტეზერი (1) ტიტვინისწყარო (0) ტკოცა (0) ურთხვა (2) უწლევი (0) ქემფერი (0) ქვემო აძვისი (0) ქვემო ბროლოსანი (0) ქვემო ოსიაური (0) ქვიშხეთი (0) ქინძათი (0) ღართა (0) ღვრიაწყალი (0) ყიფიანთუბანი (0) ჩორჩანა (0) ცედანი (0) ცივწყარო (0) ცოცხნარა (0) ცხრამუხა (1) წაბლოვანა (0) წაღვლი (0) წეღვერი (0) წრომი (0) ხიდისყური (0) ხცისი (0)
ალავერდი (0) ამსაისი (0) არგვეთა (1) აჭარა (0) ახალი სვირი (0) აჯამეთი (0) ბეღლევი (0) ბეღლევი (0) გამოღმა ბოსლევი (0) გაღმა ბოსლევი (0) დიდი განთიადი (0) დიდწიფელა (0) დილიკაური (0) ვაშპარიანი (0) ზედა ილემი (0) ზედა კვალითი (0) ზედა კლდეეთი (0) ზედა საქარა (1) ზედა წევა (0) ზედა წიფლავაკე (0) ზოვრეთი (0) თვრინი (3) კინოთი (0) ლელაძისეული (0) მარტოთუბანი (0) მარცხენა რკვია (0) მარჯვენა რკვია (0) მეორე სვირი (2) მწყერისციხე (0) პატარა განთიადი (0) პირველი სვირი (3) როდინაული (4) სანახშირე (0) საღვინე (0) საწაბლე (0) სვეტმაღალი (1) ტაბაკინი (1) ტყლაპივაკე (0) ფუთი (2) ქვედა ილემი (0) ქვედა კვალითი (0) ქვედა კლდეეთი (0) ქვედა საზანო (1) ქვედა საქარა (6) ქვედა საწუმბო (2) ქვედა წევა (1) ქვედა წიფლავაკე (0) ქველეთუბანი (0) ღვერკი (0) შიმშილაქედი (0) შროშა (0) შუა კვალითი (1) ცხენთარო (0) ცხრაწყარო (3) ძირულა (2) ძლოურ-დანეთი (1) ჭალატყე (0)
ოზურგეთი (29) ასკანა (0) აჭი (0) ახალსოფელი (0) ბაილეთი (1) ბაღდადი (0) ბოგილი (0) ბოხვაური (0) განთიადი (0) გაღმა დვაბზუ (0) გოგიეთი (0) გომი (0) გონებისკარი (0) გურიანთა (1) დაბალი ეწერი (0) დვაბზუ (0) ვაკე (0) ვაკიჯვარი (0) ვანისქედი (0) ვაშტიალი (0) ზედა ბახვი (0) ზედა უჩხუბი (0) ზედა ძიმითი (0) კვირიკეთი (0) ზედუბანი (21) ზემო მაკვანეთი (0) ზემო ნატანები (0) თხინვალი (0) იანეთი (0) კვაჭალათი (0) კონჭკათი (0) ლიხაური (0) მაღალი ეწერი (0) მელექედური (0) მერია (0) მზიანი (0) მთისპირი (0) მოცვნარი (0) მშვიდობაური (0) ნაგომარი (1) ნასაკირალი (0) ნაღობილევი (0) ნიაბაური (0) ორმეთი (0) ოქროსქედი (0) ოქროსქედი (0) ჟანაურა (0) სილაური (0) უკანავა (0) ფამფალეთი (0) ქაქუთი (0) ქვედა ბახვი (0) ქვედა ძიმითი (0) ქვემო მაკვანეთი (0) ქვემო ნატანები (5) შეკვეთილი (3) შემოქმედი (0) შრომა (0) შუა ისნარი (0) ციხისფერდი (0) ცხემლისხიდი (0) ძირიჯუმათი (1) წითელმთა (0) ჭალა (2) ჭანიეთი (0) ჭანიეთური (0) ჭახვათა (0) ხვარბეთი (0) ხრიალეთი (0) ჯუმათი (0)
აღაიანი (0) ახალსოფელი (0) ახალშენი (0) ბარნაბიანთკარი (0) ბოჟამი (0) გამდლისწყარო (0) გარიყულა (1) გომი (1) გომისჯვარი (0) გორაკა (0) გოსტიბე (0) გრაკალი (0) გუდალეთი (1) დოესი (2) ეზატი (2) ერთაწმინდა (4) ვაკე (0) ზადიანთკარი (0) ზემო რენე (0) ზემო ჩოჩეთი (0) ზემო ხანდაკი (2) ზენადრისი (0) თეზი (3) თელათგორი (0) თელიანი (1) თეძმისხევი (0) თვალადი (0) თვაურები (0) თოგოიანთკარი (0) იგოეთი (0) იდლეთი (0) კავთისხევი (2) კაპრაშიანი (0) კოდისწყარო (0) ლავრისხევი (0) ლამისყანა (0) მეტეხი (1) მთიულთუბანი (0) მირიანი (6) მრგვალი ჭალა (0) ნიაბი (0) ნიგოზა (0) ნოსტე (0) ოკამი (16) პანტიან (0) რენე (0) საკორინთლო (0) სამთავისი (0) სარიბარი (0) სასირეთი (0) საქადაგიანო (0) ფაშიანი (0) ფერმა (0) ქვემო რენე (0) ქვემო ჩოჩეთი (0) ქვემო ჭალა (1) ქვემო ხანდაკი (0) ყარაფილა (0) ჩანგილარი (0) ჩაჩუბეთი (0) ჩობალაური (0) ცხავერი (0) წინარეხი (0) ჭყოპიანი (0) ხვითი (0) ხიდისყური (0) ხოვლე (0) ახალციხე (0) ახალქალაქი (0)
ბეგიაური (0) ბიღა (0) ბჟინევი (0) ბუნიკაური (0) გუნდაეთი (0) დარკვეთი (0) დიდი კაცხი (0) ეწერი (0) ვაკევისა (0) ვაჭევი (0) ზედა ბერეთისა (0) ზედა რგანი (1) ზედა ჭალოვანი (0) ზედუბანი (0) ზოდი (0) თაბაგრები (0) თვალუეთი (0) ითხვისი (1) კალაური (0) კაცხი (2) კვახაჯელეთი (0) მანდაეთი (0) მელუშეეთი (0) მერევი (0) მეჩხეთური (0) მორძღვეთი (0) მოხოროთუბანი (0) მღვიმევი (0) ნავარძეთი (0) ნიგოზეთი (0) პატარა ჩხირაული (0) პერევისა (1) რგანი (1) რცხილათი (0) საკურწე (0) სალიეთი (0) სარქველთუბანი (0) სვერი (0) სკინდორი (0) ტყემლოვანა (1) უსახელო (1) ქბილარი (0) ქვაციხე (0) ქვედა ბერეთისა (2) ქვედა ბერეთისა (1) ქვედა გეზრული (0) ქვედა ჭალოვანი (0) ღვითორი (0) შუა გეზრული (0) შუქრუთი (1) ცხრუკვეთი (0) წასრი (0) წინსოფელი (1) წირქვალი (1) წყალშავი (0) ჭილოვანი (0) ხალიფაური (0) ხვაშითი (0) ხრეითი (0) ჯოლხეეთი (0) ჯოყოეთი (0) ვანი (0)
ალავერდი (0) არაშენდა (1) არგოხი (0) აწყური (0) ახალდაბა (0) ახალშენი (0) ახშანი (0) ახშნისველები (0) ბაბანეური (0) ბაყილოვანი (0) ბირკიანი (0) ბუღაანი (0) დანო (0) დართლო (0) დედისფერული (0) დიკლო (0) დოჭუ (0) დუისი (0) დუმასტური (0) ვეძები (0) ზემო ალვანი (0) ზემო ხალაწანი (0) ზემო ხოდაშენი (0) ინგეთი (0) კასრისწყალი (0) კოღოთო (0) კოჯორი (0) კუწახტა (0) მატანი (2) მაღრაანი (0) ნადუქნარი (0) ომალო (0) ოჟიო (0) ოსიაური (0) საბუე (0) საკობიანო (0) საჩალე (0) ფიჩხოვანი (0) ქვემო ალვანი (4) ქვემო ხალაწანი (0) ქისტაური (2) ქორეთი (0) ქუმელაურთა (0) ყვარელწყალი (0) შახვეტილა (0) შენაქო (0) შტროლთა (0) შუა ხალაწანი (0) ჩაბინაანი (0) ჩარექაული (0) ჩაჩხრიალა (0) წინუბანი (0) ჭართალა (0) ხახაბო (0) ხევისჭალა (0) ხისო (0) ხორბალო (0) ხორხელი (0) ჯოყოლო (1)
არჩეული (0) აცანა (0) ახალსოფელი (0) ბაღლები (0) გაგური (0) გვიმრალაური (1) გომახური (0) გრიგოლეთი (2) გულიანი (0) ეწერი (0) ზემო აკეთი (0) ზემო შუხუთი (0) ზემო ჩიბათი (0) კოკათი (0) კონჭკათი (0) ლაშისღელე (0) ლესა (0) მალთაყვა (0) მამათი (0) მაჩხვარეთი (1) მოედანი (0) ნიგვზიანი (1) ნიგოითი (0) ნინოშვილი (0) ოკვანე (0) ომფარეთი (0) ორაგვე (0) სუფსა (0) ტაბანათი (0) ტელმანი (0) ქვედა მამათი (0) ქვემო აკეთი (0) ქვემო შუხუთი (0) ქვემო ჩიბათი (0) ქვიანი (0) ღრმაღელე (0) ყელა (0) შათირი (0) ჩანჩეთი (0) ჩოლაბარგი (0) ჩოჩხათი (0) ჩქუნი (0) ცაცხვიანი (0) წყალწმინდა (1) ჭალა (0) ჭანჭათი (0) ჭინათი (0) ჭყონაგორა (0) ხაჯალია (0) ხიდმაღალა (1) ხორეთი (0) ჯაპანა (1) ჯიხანჯირი (0) ჯუნეწერი (0) ჯუნმერე (0) ჯურუყვეთი (0)
აბანოსხევი (3) ავენისი (0) ანანური (2) არახვეთი (0) არდოტი (0) აფშო (0) ბაგა (0) ბაზალეთი (11) ბაკურხევი (0) ბანცურთკარი (0) ბანცური (1) ბარისახო (0) ბაქაქურები (0) ბაცალიგო (0) ბახანი (0) ბზიკურთკარი (0) ბიჩნიგაური (7) ბლო (0) ბოდავი (0) ბოსელი (0) ბურსაჭირი (0) გამსი (0) გომეწარი (0) გრიგოლაანთკარი (0) გუდანი (0) გუდარახი (0) გუდრუხი (0) დავათი (0) დავითურნი (0) დგნალი (1) დიდებანი (0) დიხჩო (0) დუმაცხო (0) ებნისი (0) ვარცლა (0) ზემო არანისი (0) კუჭეჭა (0) ლაზვიანი (0) ლაკათხევი (0) ლამოვანი (0) ლაუშა (0) ლაფანაანთკარი (0) ლუთხუბი (0) მათურა (0) მანასეური (0) მაქართა (0) მაღაროსკარი (0) მაღრანი (0) მგლიანი (0) მეზვრიანთკარი (0) მენესო (0) მეჯილაურნი (0) მიგრიაულები (0) მიგრიაულთა (0) მილისწყარო (0) მუცო (0) მჭადიჯვარი (1) ნაგლიანთკარი (0) ნაღვარევი (0) ქალილო (0) ქვემო არანისი (1) ქვეშეთი (0) შატილი (0) ჩირდილელიანთკარი (0) ჩირდილი (0) ციხისძირი (0) წიფორი (0) ჭალისოფელი (0) ჭართალი (0) ჭაშა (0) ხონისჭალა (0) ახალციხე (0)
აბანო (0) აბისი (0) აბისისთავი (0) აბუხალო (0) ავლევი (0) ავნევი (0) ალიბარი (0) არადეთი (0) არკნეთი (0) არცევი (0) ატოცი (0) აფნისი (0) ახალსოფელი (0) ახალსოფელი (0) ახალშენი (0) ბალთა (0) ბანი (0) ბატიური (0) ბაღიანი (0) ბებნისი (1) ბერძენაული (0) ბეყმარი (0) ბზისხევი (0) ბრეთი (0) ბრეძა (0) გადიგინა (0) განითყაუ (0) გვერძინეთი (0) გვინჯინა (0) გვირგვინა (0) გობოზაანი (0) გომბორი (0) გულიკაანთუბანი (0) დვანი (0) დიდი ციხიათა (0) დიდმუხა (0) დირბი (0) დოღლაური (0) ელბაქიანი (0) ვახტანა (0) ვედრება (0) ველეები (0) ველისციხე (0) ზემო ამბრეთი (0) ზემო დვანი (0) ზემო ლეთეთი (0) ზემო ოქონა (0) ზემო ქვათეთრი (0) ზემო ყორნისი (0) ზემო შაქშაქეთი (0) ზემო ძაღინა (0) ზემო წორბისი (0) ზემო ხვედურეთი (1) ზღუდერი (0) თათანაანთუბანი (0) თამარაშენი (1) თანდიწყარო (0) თებოთა (0) თერეგვანი (0) თიღვა (0) თორმანეული (0) თრეხვი (0) იმერხევი (0) იონჩა (0) ისაკყაუ (0) კეხიჯვარი (0) კლდისთავი (0) კლდუ (0) კნოლევი (0) კოდა (0) კოდავარდისუბანი (0) კოდმანი (0) კრობანი (0) კუდატყე (0) ლაშე (0) ლაშებალთა (0) ლისა (0) ლოპანი (0) ლოშკინეთი (0) მალდა (0) მეტეხი (0) მეხეთი (0) მოხისი (1) მუგუთი (0) მუხაური (0) მუხილეთი (0) ნაბაკევი (0) ნაგუთნი (0) ნედლათი (0) ნული (0) ოჟორა (0) ორბოძალა (0) ორთუბანი (0) ოქროსოფელი (0) პატარა ციხიათა (0) რუისი (0) სამწევრისი (0) სამწყარო (0) სანებელი (0) სასირეთი (0) საღოლაშენი (0) საციხური (0) საჯვარე (0) სერიბალთა (0) სუნისი (0) სუქანაანთუბანი (0) სუქითი (0) სხლითი (0) ტახტისძირი (0) ტყემალა (0) ტყემლოვანა (0) უბიათი (0) ურბნისი (2) ფათქინეთი (0) ფიჭვიგვინა (0) ფრინევი (0) ფცა (0) ქალეთი (0) ქვათეთრი (0) ქვემო ამბრეთი (0) ქვემო ლეთეთი (0) ქვემო ოქონა (0) ქვემო სამწყარო (0) ქვემო ღვერთევი (0) ქვემო შაქშაქეთი (0) ქვემო ძაღინა (0) ქვემო ხვედურეთი (0) ქვენატკოცა (1) ქვენაფლავი (0) ქობესაანთუბანი (0) ღარისთავი (0) ღვერთეთი (0) ღვლევი (0) ღოღეთი (0) ყინწვისი (0) ყორნისი (0) ყორუღი (0) შინდარა (0) შუა სამწყარო (0) შუა ქვათეთრი (0) ჩაჩინაგი (0) ჩრდილეთი (0) ცერონისი (0) ძაგოითყაუ (0) ძაძვისმონასტერი (0) ძვილეთი (0) ძლევისჯვარი (0) წვერი (0) წითელსოფელი (0) წიფლოვანა (0) წნელისი (0) წორბისი (0) ჭანდრები (0) ჭვრინისი (0) ჭორბაული (0) ხეობა (0) ხოდაბული (0) ხუნდისუბანი (0) ჯაგარაანთკარი (0)
არეშფერანი (0) აფენი (0) ბაისუბანი (0) ბალთა (0) ბაღდადი (0) ბებურიანი (0) ბოლოკიანი (0) განათლება (0) განჯალა (0) გელათი (0) გვიმრიანი (0) გიორგეთი (0) გურგენიანი (0) გუჯარეთი (0) დონა (0) ერეთისკარი (0) ვარდისუბანი (1) ვერხვის მინდორი (0) ზემო ბოლქვი (0) ზემო მსხალგორი (1) ზემო ნაშოვარი (0) ზემო ხეჩილი (0) ზემო ხიზა (0) თამარიანი (0) თელა (0) კაბალი (0) კავშირი (0) კართუბანი (2) ლაფნიანი (0) ლელიანი (0) მაწიმი (1) მირსკისეული (0) მშვიდობიანი (0) ნაენდროვალი (0) ნაწისქვილარი (1) ნინიგორი (1) ონანაური (0) პატარა გორი (0) რაჭისუბანი (1) საქობო (0) სვიდება (0) სვობოდნოე (0) უზუნთალა (0) ულიანოვკა (0) ფიჩხისბოგირი (0) ფოდაანი (0) ფონა (0) ქალქვა-ნამესრალი (0) ქევხიანი (0) ქვემო ბოლქვი (0) ქვემო მსხალგორი (0) ქვემო ნაშოვარი (0) ქვემო ხეჩილი (0) ყარაჯალა (0) შეერთება (0) შრომა (2) ჩადუნიანი (0) ცოდნისკარი (1) წითელგორი (0) წიფლისწყარო (0) ჭაბუკიანი (0) ხიზაბავრა (0) ხოშატიანი (0)
აბანოეთი (0) აბარი (0) აგარა (0) ახალსოფელი (0) ბარეული (0) ბაჯი (0) ბეთლევი (0) ბოსტანა (0) ბუგეული (0) გენდუში (0) გოგოლეთი (0) გორისუბანი (0) დიდი ჩორჯო (0) ველევი (0) ზედა თლუღი (0) ზედა ღვარდია (0) ზედა შავრა (0) ზედა ჭყვიში (0) ზემო კრიხი (0) ზემო ჟოშხა (0) ზემო სხვავა (0) ზნაკვა (0) თხმორი (0) იწა (0) კაჩაეთი (0) კვაცხუთი (0) კვირიკეწმინდა (0) კლდისუბანი (0) ლიხეთი (0) მეორე ტოლა (0) მოტყიარი (0) მუხლი (0) ნამანევი (0) ნიკორწმინდა (0) პატარა ონი (0) პატარა ჩორჯო (0) პირველი ტოლა (0) სადმელი (2) საკეცია (1) სხარტალი (0) ტბეთი (0) ურავი (0) უყეში (0) ფუტიეთი (0) ქედისუბანი (0) ქვედა თლუღი (0) ქვედა ღვარდია (0) ქვედა შავრა (0) ქვედა ჭყვიში (0) ქვემო კრიხი (0) ქვემო ჟოშხა (0) ქვიშარი (0) ღადიში (0) ღვიარა (0) შუა კრიხი (0) შუა სხვავა (0) შხივანა (0) ცახი (0) ძირაგეული (0) წესი (0) წკადისი (0) ჭელიაღელე (0) ჭრებალო (1) ხვანჭკარა (0) ხიმში (0) ხონჭიორი (0) ხოტევი (0) ჯვარისა (0) გორი (4)
ვანი (0) ახალშენი (0) ბასილეთი (0) ბჟოლიეთი (0) ბუკისციხე (0) ბუკნარი (0) ბურნათი (0) ბუქსიეთი (0) გამოღმა დობირო (1) განახლება (0) განთიადი (0) გაღმა დობირო (0) გოგოლესუბანი (0) გოგოური (0) გორაბერეჟოული (0) გუთური (0) გურისტყე (0) დაბლაციხე (0) ვაზიანი (0) ზემო ერკეთი (0) ზემო ონჭიქეთი (0) ზენობანი (0) ზემო სურები (0) ზემო ფარცხმა (0) ზომლეთი (0) ზოტი (0) თავპანტა (0) თხილაგანი (0) იანეული (0) ინტაბუეთი (0) კალაგონი (0) კოხნარი (0) მამულაური (0) მეწიეთი (0) ნაბეღლავი (0) ნაკადული (0) სამება (1) საყვავისტყე (0) საჭამიასერი (0) ტობახჩა-თავსურები (0) ქვაბღა (0) ქვემო ერკეთი (0) ქვემო ონჭიქეთი (0) ქვენობანი (0) შველაურ-ციციბაური (0) შუა სურები (1) შუა ფარცხმა (1) შუაგანახლება (0) შუბანი (0) ჩაისუბანი (0) ჩაკიტაური (0) ჩომეთი (0) ჩხაკოურა (0) წითელგორა (0) წიფნაგვარა (0) წიფნარი (1) ჭალა-ქადაგაური (0) ჭაჭიეთი (0) ხევი (0) ხიდისთავი (0)
ამაშუკეთი (0) ახალსოფელი (0) ბაბი (0) ბაზალეთი (0) ბეჟათუბანი (0) ბორი (0) ბორითი (0) ბჟინევი (0) გედსამანია (2) გოლათუბანი (0) გრიგალათი (0) დეისი (0) დიდვაკე (0) დიდი გოლისი (0) ერეთა (0) ვარძია (0) ვაშლევი (0) ვახანი (0) ვერტყვილა (0) ვერტყვიჭალა (0) ზარანი (0) ზედუბანი (0) ზვარე (0) თეთრაწყარო (0) ისლარი (0) კვესრევი (0) კიცხი (0) კიცხის იგორეთი (0) ლაშე (0) ლაშის იგორეთი (0) ლახუნდარა (0) ლეღვანი (0) მარელისი (0) მაქათუბანი (0) მოლითი (0) ნადაბური (0) ნებოძირი (0) ნუნისი (0) პატარა გოლისი (0) პატარა სახვლარი (0) საბე (0) სარგვეში (0) საქარიქედი (0) საქასრია (0) საღანძილე (0) სერბაისი (4) სხლითი (0) უბისი (0) უჩამეთი (0) ფარცხნალი (0) ფონა (0) ქვები (0) ქროლი (0) ღარიხევი (0) ღვერკი (0) ღორეშა (0) ღუდუმექედი (0) ჩალხეეთი (0) ჩრდილი (0) ჩხერი (0) ციცქიური (0) წაქვა (0) წითელხევი (0) წიფა (0) წიფი (0) წყალაფორეთი (0) ჭარტალი (0) ხევი (0) ხემაღალი (0) ხიდარი (0) ხორითი (0) ხუნევი (0) ჯაფარაული (0) ხონი (0) ვანი (0)
ალაჭანი (0) ალოტი (0) ახალსოფელი (0) ბალებისხევი (0) ბეწენწურები (0) ბოდახევა (0) ბოკონი (0) ბოჭორმა (0) ბუჭყინტა (0) გორანა (0) გოჯიაანები (0) გრძელველები (0) გუდანელები (0) დევენაანთხევი (0) დორეულები (0) დულუზაურები (0) ვერხველი (0) ვეძათხევა (0) ზარიძეები (0) ზემო არტანი (0) ზემო ნაქალაქარი (0) ზემო შარახევი (0) ზენამხარი (0) თეთრაულები (0) თოლენჯი (0) თოხოლჩა (0) თრანი (0) იარაჯულები (0) ივლიანთგორი (0) კახოიანები (0) კვერნაულა (0) კვირიასხევი (0) ლახატო (0) ლელოვანი (0) ლიშო (0) მაგრანეთი (0) მამადაანები (0) მელიასხევი (0) ნადოკრა (0) საკრეჭიო (0) საყდრიონი (0) სიმონიანთხევი (0) სიონთგორი (0) ტოლათსოფელი (0) ტუშურები (0) ქვემო ნაქალაქარი (0) ქვემო შარახევი (0) ღულელები (0) ჩაბანო (0) ხოფცა (0) ჯიჯეთი (0)
აბანო (0) ბახუტა (0) ბაჯიგათა (0) ბითეთა (0) ბორგნისი (0) ბრითათა (0) ბუზალა (0) დიდი გუფთა (0) დოდოთი (0) დუოდონასტო (0) ედისა (0) ელბაქითა (0) ელყანთა (0) ერწო (0) ვანელი (0) ზემო კორსევი (0) ზემო კოშკა (0) ზემო როკა (0) ზემო ხვწე (0) ზემო ჯომაღა (0) ზღუბირი (0) თანდელთა (0) თლია (0) ითრაფისი (0) კაბუზთა (0) კოდიბინა (0) კროზა (0) კულუხთა (0) ლიწი (0) მაღი (0) მზივი (0) მორგო (0) მსხლები (0) მუგუთი (0) მულდართა (0) ნაზიგინა (0) ნინია (0) ნოგყაუ (0) პატარა გუფთა (0) რაგი (0) რარო (0) როკათა (0) საზელეთი (0) საკირე (0) სამხრეთი ჩიფრანი (0) სარიტათა (0) საულოხთიყაუ (0) სიდანი (0) სიუკათა (0) სიხთა (0) სოხთა (0) სტირფაზი (0) ტასოითა (0) ტონტობეთი (0) უგარდანთა (0) უჩვარსი (0) ფაწა (0) ქეშელთა (0) ქვემო ბაქართა (0) ქვემო ერმანი (0) ქვემო კორსევი (0) ქვემო კოშკა (0) ქვემო მაჩხარა (0) ქვემო როკა (0) ქვემო სბა (0) ქვემო ხვწე (0) ქვემო ჯომაღა (0) ქოთანთო (0) ყემულთა (0) ყოლა (0) შიბოითა (0) შიხანთური (0) შუა ერმანი (0) შუა როკა (0) შუა სბა (0) შუშითა (0) ჩეთარი (0) ჩიმასი (0) ჩრდილო ჩიფრანი (0) ცადიყაუ (0) ციფგინა (0) წამადი (0) წარითა (0) წონა (0) წრუ (0) ჭელიათა (0) ხალივდონი (0) ხამფალგომი (0) ხიხათა (0) ხოძი (0) ხუგათა (0) ხუმსართა (0) ჯაბიტა (0) ჯრია (0)
გარფი (0) გუგუნირხვა (0) ბინთხა (0) ბლაბურხვა (0) ბაჩა (0) ბგარდვანი (0) ბამბორა (0) ბარმიში (0) ბაღიქითა (0) აჯხახარა (0) ბაალარხვა (0) ბაზიქითა (0) ახუწა (0) აჯახუ (0) აჯიმჩიღრა (0) აჯმატვარა (0) აჭანვა (0) ახალსოფელი (0) ახვაჯა (0) ააცი (0) აბაახუდა (0) აბახუამწა (0) აბგავერა (0) აჭანდარა (0) აძღაფშა (0) აძლაგარხუქი (0) აძუსთა (0) აძლაგარა (0) აჩკაწა (0) აქვაჩარხუ (0) აჩირხა (0) აქვაჩა (0) აბღარხუქი (0) აგარაკი (0) ადეიგვარა (0) ათარჰაბლა (0) აკალამრა (0) აკვასკემწა (0) აკუი (0) ალაჰაშხუ (0) ალგითი (0) ალრა (0) ალძიხი (0) ამბარა (0) ამფარაარხუ (0) ანუხვა (0) ანჰაშთუქი (0) აოსირხვა (0) არაშახუ (0) არსაული (0) არუთა (0) არხა (0) აუალიცა (0) აუძხა (0) აფშანხვარა (0) აფცხვა (0) აბგარა (0) დურიფში (0) ვესიოლოვკა (0) ზემო მწარა (0) ზვანდრიფში (0) თამკვაჩ-იგვავერა (0) თასრაყვა (0) კალდახვარა (0) კვანაფა (0) კუტიძრა (0) ლაშფსარდი (0) მაზიხვა (0) მამიჯირხვა (0) მზახვა (0) მუგუძირხვა (0) ოთხარა (0) ონდანირხვა (0) ოსიაარხუ (0) ოქტომბერი (0) პაპწვა (0) პრიმორსკოე (0) ჟაბნა (0) რიაფში (0) სინირხვა (0) სომხური ანუხვა (0) სომხური ხეობა (0) ტვანაარხუ (0) ფსირცხა (0) ქვაბრუთა (0) ქვემო მწარა (0) ყულანურხვა (0) შკვანა (0) შლარა (0) ჩერქეზიხუ (0) ციტრუსოვანი (0) ცოუხვა (0) ცუძახა (0) ძიბზირი (0) ძირფხარა (0) წანიგვართა (0) წვინდირთა (0) წვიშაარხუ (0) ჭირუთა (0) ხაბიუ (0) ხეცკვარა (0) ხოფი (0) ჯგიდირხვა (0) ჯირხვა (0) ჰაფშირა (0)
აგვავერა (0) აკვარიქვა (1) აჩიგვარა (0) ბედია (0) ბულიშხინჯი (0) განახლება (1) გუდავა (0) დიხაგუძბა (0) დიხაზურგა (0) ეწერი (0) ვეშკუდელი (0) ზარწუფა (0) ზემო ბარღები (0) ზემო გალი (0) ზემო ღუმურიში (0) ზენი (0) თაგილონი (0) თხინაშკარი (0) კოხორა (0) ლეკუმხარა (0) ლეკუხონა (0) ლეჭარაიე (0) მახუნჯია (0) მეორე აკვაღა (0) მეორე გუდავა (0) მეორე ოტობაია (0) მეორე შეშელეთი (0) მზიური (0) მუხური (0) ნაბაკევი (0) ნაკარღალი (0) ნახინგუ (0) ნაჯიხური (0) ოკვინორე (0) ოქუმი (0) ოცარცე (0) ოხურეი (0) პირველი აკვაღა (0) პირველი გუდავა (0) პირველი ოტობაია (2) პირველი შეშელეთი (0) ჟირღალიშქა (0) რამი (0) რეფო-ეწერი (0) რეჩხი (0) საბერიო (0) საბუთბაიო (0) საბულისკირიო (0) საბჭოთა ჩაი (0) სალხინო (0) სამარქვალო (0) სამელაიო (0) სამქვარი (0) საშამუგიო (0) სახახუბიო (0) სიდა (0) ტოგონი (0) ფართონოხორი (0) ფართოღალი (0) ფიჩორი (0) ფიცარღალი (0) ფუწყური (0) ფშაური (0) ქვემო ბარღები (0) ქვემო ღუმურიში (0) ქვიშონა (0) ღვაშიგვერდი (0) შაშიკვარა (0) შქაშისუკი (0) ჩხორთოლი (0) ცხირი (0) წარჩე (0) ჭუბურხინჯი (0) ჭყონხუმლა (0) ხოლე (0) ხუმენი-ნათოფური (0) ხუმუშქური (0)
აბლუხვარა (0) აგიში (0) აზანთა (0) ალექსანდროვკა (0) ამზარა (0) ამტყელი (0) აჟარა (0) არასარა (0) ბაბუშარა (0) აჭანდარა (0) არღუნია (0) ბაღმარანი (0) ბუდუკი (0) ბუძგური (0) განახლება (0) გეორგიევსკოე (0) გერგემიში (0) გვანდრა (0) დრანდა (0) ესტონკა (0) ვარჩა (0) ვლადიმიროვკა (0) ზემო აჟარა (0) ზემო გულრიფში (0) ზემო ლათა (0) ზემო მაჭარა (0) ზემო ფშაფი (0) ზემო წყარო (0) ზიმა (0) თხუბუნი (0) კადარი (0) კელასური (0) კელასური (0) კირნათი (0) ლათა (0) მარანი (0) მარდახუჭი (0) მარცხენა გენწვიში (0) მარცხენა პტიში (0) მარჯვენა გენწვიში (0) მარჯვენა პტიში (0) მაჭარა (0) მეორე ბაგაჟიაშთა (0) მერხეული (0) მეტელევკა (0) მზისეული (0) მიასნიკოვკა (0) მრამბა (0) ნაა (0) ომარიშარა (0) ოქტომბერი (0) ოჯიბინა (0) პანტა (0) პირველი ბაგაჟიაშთა (0) პოლტავა-ალექსანდროვსკოე (0) საკენი (0) ტეხი (0) ფარნაუთი (0) ფშაფი (0) ქვაბჩარა (0) ქვემო აჟარა (0) ქვემო აფიანჩა (0) ქვემო მერხეული (0) ქვემო ფშაფი (0) ქვემო წყარო (0) ქვენობანი (0) ღურზული (0) ყადა (0) ყორასი (0) შაბათკვარა (0) შაუმიანოვკა (0) შმათი (0) შუამთა (0) ჩერნიგოვკა (0) ჩხალთა (0) წებელდა (0) წიფლოვანი (0) ჭალა (0) ხეცკვარა (0) ხიზარუხა (0) ხუმუშქური (0) ხუტია (0) ჯამპალი (0)