Biznes.GE

საიტზე ძებნა
Ads

Galaxy S10 Clear Case

ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები

“ბიდისი” აკადემია გთავაზობთ ტრეინინგ-კურსს ბუღალტერიაში, პროგრამა განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, რომელთაც სურთ, აწარმოონ ნებისმიერი საწარმოს საბუღალტრო საქმე და სრულყოფილად წარმართონ საგადასახადო აღრიცხვიანობა. თქვენ შეისწავლით საბუღალტრო აღრიცხვასა და პრაქტიკულ ბუღალტერიას ბასს-ის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ტრეინინგ-პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
• ფინანსური აღრიცხვის ზოგადი პრინციპები;
• ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი;
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება;
• ფულადი საშუალებების მოძრაობის უწყისი;
• ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი პრინციპები;
• ძირითადი დაშვებები ბუღალტრულ აღრიცხვაში;
• არამატერიალური აქტივები, სახეები და აღრიცხვა;
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა;
• გუდვილისა და იჯარის აღრიცხვა;
• ფინანსური შედეგების გაანგარიშება;
• ინვესტიციები და უცხოური ვალუტა;
• ანგარიშთა გეგმა;
• ვაჭრობის, წარმოებისა და მომსახურების საბუღალტრო საქმის მართვა.
პროგრამის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგეძლებათ დამოუკიდებლად იმუშაოთ ნებისმიერ საწარმოში ბუღალტრად, აწარმოოთ საბუღალტრო დოკუმენტაცია და ფინანსური ანგარიშგება, დეკლარაციების შევსება, საშემოსავლო, ქონების, დღგ-ს გადასახადების გაანგარიშება, მოგება-ზარალის ბალანსის შედგენა. ტრენინგის დასასრულს ჩატარდება ტესტირება, რის საფუძველზეც გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი. წარჩინებულებს გადაეცემათ სარეკომენდაციო წერილი, რაც მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ შემდგომ დასაქმებაში. ტრენინგ-პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, დისკუსიებზე, ტესტებზე, პრაქტიკულ ამოცანებსა და სავარჯიშოებზე. თეორიული კურსის გავლის შემდეგ მსემნელები გაივლიან კომპიუტერულ პროგრამა ორისს. თეორიული და კომპიუტერული კურსის გავლის შემდეგ შესაძლებლობა გეძლევათ გაიროთ პრაქტიკული ბუღალტერია კურსი გათვალისწინებულია როგორც დამწყებ ბუღალტე რთათვსის , ასევე პროფესიონალებისათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე. კურსის გავლა შეუძლია ასევე ნებისმიერ მსურველს.
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი მოიცავს:
კონკრეტული ორგანიზაციების მიმდინარე წლის პირველად დოკუმენტაციასთან მუშაობას.
საჭირო პირველადი დოკუმენტების დამუშავებას.
საბანკო ოპერაციების კონტროლს, მართვასა და მოწესრიგებას.
ბანკი-კლიენტში საბანკო ოპერაციების წარმოებას.
სახელფასო უწყისის მომზადებას.
ყოველთვიური საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებასა და ჩაბარებას.
ცალკეული გადასახადები (დღგ, აქციზი, ქონების, მოგების,საბაჟო გადასახადი)
საგადასახადო ანგარიშგებასა და საგადასახადო კონტროლი;
კორექტირება საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხბვას შორის.
პრაქტიკული კაზუსების განხილვა.
ხელშეკრულებების სახეები (ხელშეკრულებების პირობების ჩამოყალიბება და ხელშეკრულებებისის მომზადება) .
კურსის გავლის შემდგომ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
მის: რუსთაველის 36 . I. სადარბაზო II სართული
ტელ: 92 03 30/51-47-30 893-25-25-08
www.bdc-center.ge
ელ-ფოსტა: [email protected]

ფილიალი: აღმაშენებლის 124

ტელ: 893103370 143306
ელ-ფოსტა: [email protected]
შეთავაზების ტიპი
მოვემსახურები
ყურადღება! Biznes.GE არ აგებს პასუხს მოცემულ განცხადებაზე.
კომენტარები:
რეგიონი:თბილისი
ნანახია: 1271 ჯერ
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
sofo
ტელეფონი:
143306 514730 855002556
მსგავსი განცხადებები:
ამ მომხმარებლის სხვა განცხადებები:
აგრეთვე იხილეთ: